Supply Chain Management

Supply Chain Management = een wijze van sturing gericht op een zo optimaal mogelijk functioneren van een bedrijf in zijn voortbrengingsketen(s).


Afhankelijk van het type product kunnen voortbrengingsketens zeer sterk van elkaar verschillen. Verschillende invalshoeken zijn mogelijk: bijvoorbeeld de logistieke en de financiële, maar ook de productlevenscyclus en het kennismanagement. De processen kunnen een mondiale reikwijdte hebben. 

Zo nodig worden door aanpassing van processen, informatie-uitwisseling en samenwerking met leveranciers en/of afnemers veranderingen doorgevoerd met als doel de servicegraad (naar de klant) te verhogen en de ketenkosten te verlagen.

 

De complexiteit van de SCM-processen is groot. Maar deze kan verder toenemen onder invloed van bijvoorbeeld meer mogelijkheden aan de leverancierskant, een afnemende beschikbaarheid van materialen of andere discontinuïteiten die niet zijn voorzien. Wij helpen u deze processen in kaart te brengen en te analyseren, inclusief de interne bedrijfsprocessen. Aansluitend kunnen wij u ook begeleiden bij vernieuwing van processen.