Strategievorming

Een strategie = een doel + wegen om dat doel te bereiken.


Maar een strategie betekent ook uniek zijn en je onderscheiden door aanbod en resultaten. De wegen waarlangs het doel bereikt kan worden hoeven niet kaarsrecht te zijn. Omwegen kunnen noodzakelijk blijken. De focus blijft echter op het einddoel.

 

Tharsis hanteert diverse methoden bij de strategieontwikkeling. Voor het MKB is samen met innovatieadviseurs van Syntens een pragmatische methode ontwikkeld: RGO (Resultaat Gericht Ondernemen), waarbij de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder) samen met het management onder begeleiding van Tharsis de doelen bepaalt.
 
Ook kan een meer traditioneel strategieontwikkelingsproces worden doorlopen, inclusief SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats – Sterke en Zwakke punten, Kansen en Bedreigingen) en bepaling scenario's (verdienmodellen), resulterend in een ondernemingsplan.
 
Als u echter in korte tijd een verliesgevende situatie moet ombuigen in een winstgevende, is een snelle bedrijfsscan van belang, gevolgd door een pakket van maatregelen.